БАЗОВІ ЗДІБНОСТІ

Функціональні емоційні здібності розвитку

Базові здібності

"Функціональні емоційні здібності розвитку. ФЕЗР. Базові здібності. Фундамент для розвитку.

Автором ФЕЗР є Стенлі Грінспен. ФЕЗР є частиною концепції DIR, це та частина, яка відповідає "D" (розвитку). І в той же час, ФЕЗР є діамантом концепції.

Практика використання концепту ФЕЗР під час роботи з дітьми, родинами, фахівцями дозволяє впевнитися в універсальності інструменту ФЕЗР.

Це знання можна використовувати будь-коли, якщо йдеться про людське життя." (А.Заєць)


Стенлі Грінспен та Серена Уідер довгий час працювали з дітьми "від 0 до 3 років". Завдяки цій роботі в них зібралося багато спостережень щодо закономірностей розвитку, а також щодо ситуацій, коли розвиток затримується або траєкторія розвитку дещо змінюється, відхиляється... Аналіз великої кількості спостережень перетворився на концепт Функціональних Емоційних Здібностей Розвитку.

Цей концепт дозволяє побачити будь-які порушення в розвитку дуже рано та розпочати раннє втручання, ранню терапію. Використовуючи власний афект під час взаємодії з дитиною відповідно до індивідуального рухового та сенсорного профілю дитини, дорослі можуть допомагати дітям розвивати та зміцнювати зв'язок між відчуттям, афектом та рухом, сприяти цілеспрямованій афективній поведінці, яка, в свою чергу, допоможе розвинути взаємний обмін сигналами, самоусвідомлення, символічну діяльність та складні розумові здібності. 

Така емоційна взаємодія дозволяє дитині використовувати свої органи відчуттів, рухові та мовленєві здібності (наприклад, водночас дивитися, чути, рухатися, приймаючи участь в вирішенні соціальних задач, які мають сенс для дитини). Для того, щоб емоційна взаємодія сприяла саморегуляції, вона повинна бути адаптованою до індивідуальних відмінностей дитини в контексті сенсорної обробки інформації.


Перша базова здібність починає розвиватися у віці 0-3 місяці. Саморегуляція та зацікавленість у світі 

Діти вчаться взаємодіяти зі світом, використовувати свої відчуття та емоції для сприйняття світу, розрізняти голоси батьків, повертати голову за іграшкою. 

В перші місяці життя діти вчаться передавати у зовнішній світ свої емоції від внутрішніх відчуттів, наприклад, коли відучавають голод або спрагу, або коли боліт живіт. Для цього вони повинні хотіти дивитися та слухати, приділяти увагу тому, що навколо.

Батьки стимулюють це бажання м'якими дотиками, лагідними інтонаціями, посмішками та виразними поглядами - усім тим, що приносить дитині задоволення.

Цей процес починається відразу від народження. Діти, які тільки вчора народилися вже реагують емоційно, наприклад, впізнаючи голос мами, відокремлюючи його від інших звуків. Емоційні відповіді, що народжуються від різних відчуттів, підштовхують дітей до того, щоб відрізняти вічуття. Якщо ранні відчуття неприємні, діти відключаються від оточуючого світу.

Кожна дитина має власну індивідуальну реакцію на різні звуки, запахи, дотики, рухи, й уважні батьки можуть це помітити. Деякі діти більш чутливі, їм потрібне м'яке заспокоєння. Інші навпаки: слабо реагують на подразники, з ними потрібно поводити себе більш енергійно; деяким потрібні дуже емоційні звуки та сигнали, щоб навчитися дивитися та слухати.

Головний елемент саморегуляції - це вміння керувати увагою - для того, щоб вчитися діти повинні вміти фокусувати увагу на тому ж, що і дорослі; активно вбирати інформацію від спілкування з іншими та навколишнім світом.

Дитина, що має ризик розвитку РАС часто не спроможна сформувати повноцінні зв'язки між власними емоціями, відчуттями та моторикой. Прояв цієї проблеми спостерігається на разних рівнях. По-перше, малюку можуть складно даватися цілеспрямовані рухи, наприклад, коли потрібно повернутися, щоб подивитися на батька. По-друге, можуть бути проблеми з регуляцією та координацією рухів в цілому. По-третє, може бути складно синхронізувати свої рухи з рухами дорослого.

Рання ознака базових порушень при РАС - це дефіцит стійкої уваги до різних видимих предметів та звуків. Вторинні симптоми - "безцільна поведінка" та самостимуляції.


Друга базова здібність починає розвиватися у віці 3-6 місяців. Залученість до контакту

Развивается способность к эмоциональному взаимодействию. У ребенка появляется желание вступать в отношения. 

До двух-пяти месяцев дети уже выражают предпочтение радостными улыбками и довольным воркованием. Когда дети начинают интересоваться своим наиболее близким взрослым как особым человеком, который приносит удовольствие, а иногда и неприятности, в них не только расцветает способность к эмоциональному взаимодействию, но и достигается новый умственный уровень. Они начинают различать удовольствие от взаимодействия с людьми и интерес к неодушевленным предметам. 

Эмоции, которые дети получают от родителей, помогают им научиться различать интонации голоса и оттенки в выражении лиц, которые передают чувства и намерения. Начинается процесс освоения связей между явлениями и переход от восприятия к осмысленным понятий. 

Важно заметить, что имеется в виду контакт и общение, которые происходят не по принуждению: ребенок должен хотеть вступать в отношения. 

На второй стадии дети, которые не в состоянии связывать ощущение, поступающие от органов чувств, с эмоциональным и двигательным опытом, оказываются не способными интересоваться и вступать в контакты с другими людьми так полноценно, как это делают обычные дети. Они могут получать удовольствие и переживать глубокое чувство близости, но им трудно проявлять свои чувства радостными улыбками и выражениями лица и с интересом фокусировать внимание на родителях. Поэтому эпизоды взаимодействия со взрослыми у них короче, и дети при этом проявляют мало инициативы. Но без магии детской улыбки и звуков радости взрослые тоже могут быть меньше вовлечены в общение с ребенком. 


Третья стадия - 6-9 месяцев. Преднамеренная двусторонняя коммуникация 

Возникают первые понятия причинно-следственных связей. Зарождаются логика и чувство реальности (взрослый дает игрушку, ребенок бросает ее и ждет, пока игрушку поднимут и дадут снова). 

Накапливается опыт собственных желаний, вследствие чего растет сознание ребенка. 

Чтобы это произошло, родители должны читать сигналы ребенка, отвечать на них и подталкивать ребенка к тому, чтобы он читал и понимал их сигналы. 

Например, ребенок улыбается матери, мать улыбается в ответ, и ребенок улыбается снова. Это называется коммуникативным циклом. 

Ранний признак базовых нарушений при расстройствах РАС на этой стадии - это отсутствие взаимодействия или короткие обратные реакции практически без инициативы. Симптомы, сопровождающие это - непредсказуемое хаотичное или импульсивное поведение. 

Если ребенок способен донести до взрослых свои желания, он меньше кричит и плачет по сравнению с ребенком, который этого не умеет. (Агрессия и импульсивность - например, когда малыш отбирает игрушку у другого ребенка вместо того, чтобы на нее указать, - это действительно способы, которыми ребенок пытается удовлетворить свои нужды, не сообщая о них.) Освоение целенаправленной двусторонней коммуникации также помогает ребенку избавиться от стереотипности и навязчивых повторений.


Четвертая стадия - 9-18 месяцев. Сложная коммуникация и решение социальных задач (регуляция настроения и формирование самосознания) 

Ребенок учится сообщать о своих желаниях всеми доступными ему способами (берет за руку и показывает на тарелку, жестами объясняя свое желание, а родители эмоционально реагируют на его просьбы). 

Весь путь к высшим уровням умственного развития строится на эпизодах эмоционального взаимодействия, сложность которых со временем растет. 

Дети, берущие мать или отца за руку, чтобы найти игрушку, освоили уже множество вещей: собственные эмоциональные потребности и желания; варианты действий, необходимых для достижения игрушки; визуально-пространственные аспекты ее перемещения с пола на верхнюю полку, где она обычно лежит; звуки, привлекающие внимание родителей, и вид социального поведения, который позволяет чего-либо добиться от родителей. 

У маленького ребенка раздражение взрывное, а печаль безгранична. На четвертой стадии дети учатся управлять сильными чувствами с помощью эмоциональных знаков или переговоров со взрослыми. Когда дети овладевают быстрым обменом эмоциональными сигналами, они получают возможность выразить свое чувство до того, как оно станет слишком интенсивным. 

Эмоциональный обмен с терпеливыми и заботливыми взрослыми помогает ребенку проживать самые разнообразные чувства: от радости до печали и тревоги. 

Из-за множества причин детям может не доставать этого необходимого опыта. У них могут быть проблемы с моторикой, из-за которых им трудно нормально жестикулировать или подавать знаки, или они могут испытывать трудности с восприятием интонаций и выражений лица взрослых. Бывает и так, что взрослые в их окружении не проявляют ответной реакции или наоборот - слишком настойчивы.  

В соответствии с тем, как дети во время решения проблем переходят от отдельных эпизодов целенаправленного поведения к сложным видам обмена сигналами, такие обмены становятся частью их самоидентификации.  В результате ребенок постигает собственные чувства и желания, реакции родителей, свои чувства в ответ и действия ... Со временем все это в совокупности начинает складываться в понятие «Я» и «ты». 

Эта стадия имеет особое значение при наблюдении за путями развития, которые приводят к аутизму. Детям с аутизмом - даже тем, которые имеют языковые навыки и у которых коэффициент интеллекта выше среднего - трудно делать выводы, сочувствовать другим людям и справляться с чужими эмоциями. 

У детей с РАС могут быть серьезные проблемы с участием в длинных цепочках эмоциональных и социальных контактов. Самое большее, на что они способны, - обменяться сигналами пять-шесть раз, тогда как для решения проблем с другим человеком часто нужны цепочки, насчитывающие более тридцати взаимных сигналов. Отсутствие этой базовой способности сказывается на всех ключевых навыках, которые формируются на этой стадии, включая распознавание закономерностей, развитие самоощущения и переход к созданию и использованию символов. 

Поскольку у детей с аутизмом есть проблемы биологического характера, связанные с неумением связывать свои эмоции со способностью планировать и последовательно выполнять свои действия, то сложное многоходовое взаимодействие становится невозможным, если человек не руководствуется своими желаниями и потребностями. Подобные ситуации приводят к тому, что действия остаются простыми и начинают повторяться. 

Пятая стадия - 1,5-2,5 года. Формирование символов и использование слов и понятий 

Ребенок может говорить, может озвучивать свои желания и чувства ( "больно", "холодно", "весело", "люблю тебя", "я хочу").

Появляется символическая игра. 

Мышление символами, которое приводит к развитию языка, также способствует умственному развитию в различных областях, включая визуально-пространственное восприятие и способность планировать действия, служащие символическим целям. Эти стадии трудно освоить детям, которым по биологическим причинам сложно связывать потребности и эмоции со словами и действиями. 

Шестая стадия - 2,5-4 (5) лет. Эмоциональное мышление, логика и чувство реальности 

Длинные цепочки контакта. Способность играть в ролевые игры (повар, парикмахер, водитель, семья). Ребенок поддерживает диалог, может делать выводы, начинает фантазировать. 

Примерно в два с половиной года дети демонстрируют способность логически связывать символы. На этой стадии они начинают понимать, как одно событие влечет за собой другое. Логическое связывание своей идеи с идеей другого человека - основа нового понимания действительности.  

На этой стадии дети начинают осваивать понимание понятий времени и пространства.

При нормальном развитии ребенок осваивает шесть базовых стадий до четырех-пяти лет, закладывая фундамент для дальнейшего развития. У ребенка с РАС или другими отклонениями в развитии освоения этих стадий может занять гораздо больше времени. 

И, хотя раздел называется ШЕСТЬ СТАДИЙ, кратко опишем еще три стадии развития, которые описывают более сложные способности ребенка.

Седьмая стадия: многопричинное и трехстороннее мышление 

Для развития способности к многопричинному мышлению ребенок должен быть способен эмоционально переживать возможности. Например, не ограничиваться одним-единственным партнером для игры, допускать его замену. 

На этой стадии дети учатся понимать жизнь своей семьи с точки зрения отношений между ее членами, а не только с позиции того, получают ли они от семьи все, чего хотят. 

Также способность к многопричинному и трехстороннему мышлению позволяет предположить, что у какого-либо явления может быть более, чем одна причина. Таким образом, трехстороннее мышление противоположно туннельному мышлению.


Восьмая стадия: нюансированное и эмоционально дифференцированное мышление 

Многопричинное и трехстороннее мышление позволяет детям перейти к пониманию различных степеней и относительной значимости чувств, событий и явлений (например, «я только немного расстроен»). 

Дети учатся находить компромиссы, поэтому появляются новые пути решения проблем, особенно проблем в группе. 


Девятая стадия: растущее самосознание и образование внутренних стандартов

В подростковом и юношеском возрасте сложное эмоциональное взаимодействие помогает детям выносить суждения, исходя из собственных внутренних стандартов, и развивать чувство собственного «я». Дети начинают судить о своем опыте. 

На этой стадии учатся делать выводы и думать в нескольких плоскостях одновременно, создавать новые идеи, осмысливать будущее, прошлое и настоящее. Способность думать одновременно в двух перспективах отличает людей с конкретным мышлением и тех, кто осваивает более высокие уровни умственной деятельности и рефлексии, свойственные мышлению взрослого человека. 


Иногда ребенок овладевает одной из базовых стадий функционального эмоционального развития лишь частично. При этом эмоциональное развитие может продолжаться, но в ограниченной форме. Отношения станут более поверхностными и менее близкими. Сопереживание другим людям будет распространяться лишь на отдельные чувства. 

Гринспен и его последователи разработали "дорожную карту развития" для таких сфер, как речь, мышление и эмоции. Были выявлены конкретные двигательные и речевые навыки, а также навыки визуально-пространственной ориентации, которые необходимы для нормального развития на каждой стадии. В рамках этой многосложной картины есть возможность оценивать уровень развития ребенка. 

Теория о стадиях функционального эмоционального развития была опробована на репрезентативной выборке, насчитывающей более 1500 детей, родителям которых раздавали Карты социально-эмоционального развития Гринспена. Исследование подтвердило, что освоение ранних стадий - необходимое условие для развития на последующих стадиях. 

Чтобы ребенок научился создавать символы, усвоил прагматичные языковые навыки и более высокие уровни мышления (учитывая способности к пониманию мыслей и чувств других людей, способность к эмпатии), научился сопоставлять себя с другими людьми и проявлять общее внимание (и также участвовать во взаимном совместном решении социальных задач), он должен усвоить все первые четыре стадии. (Описание этого исследования находится в новом Наборе шкал Бейли и в справочнике к ним).